Gurbetçiler için pasaport ücretleri düşürüldü

Pasaport başvurusu işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 5682 sayılı Pasaport Kanunu ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yeni Tip Pasaport Uygulama Talimatında yer verilmektedir.

Ülkemizde ICAO tarafından belirlenen standartlarda e-pasaportların basım ve tanzimine 1 Haziran 2010 tarihi itibari ile başlanmıştır. Eski tip pasaportların kullanım süresi 24 Kasım 2015’te sona ermiştir.


Elektronik pasaport başvurusunun şahsen yapılması zorunludur.

E-pasaportlar temdit edilemediğinden, geçerlilik süresi sona erdiğinde, yeni pasaport başvurusu yapılması gerekir.

Umuma mahsus pasaportların süreleri, üzerlerinde kayıtlı son geçerlilik tarihinden itibaren yenilenmekte olup, süresi 6 aydan az olmamak kaydıyla işlemin yapılacağı günden başlamak üzere ileri doğru 18 yaşından küçükler için en fazla 5, 18 yaşından büyükler için en fazla 10 yıl olabilmektedir.

Pasaport Ücretleri şu şekildedir (Şahsa Mahsus Pasaport):


– 6 Aylık Pasaport Defter ve Posta ücreti dahil 39,00 Avro

– 1 Yıllık Pasaport Defter ve Posta ücreti dahil 46,00 Avro

– 2 Yıllık Pasaport Defter ve Posta ücreti dahil 60,00 Avro

– 3 Yıllık Pasaport Defter ve Posta ücreti dahil 75,00 Avro

– 3 Yıldan fazla Pasaport Defter ve Posta ücreti dahil 95,00 Avro

Pasaport müracaatı için gerekli belgeler şu şekildedir.:

Nüfus cüzdanı aslı, (T.C. Kimlik no’lu – 15 yaşından büyükler için fotoğraflı)

Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf, (5cm X 6cm, fonu beyaz)
Reşit olmayanlar için anne ve babanın muvafakatnamesi, (boşanma, anne veya babanın cezaevinde olması, evlilik dışı doğan çocuklar adına başvuru gibi detaylarda muvafakatname konusu için lütfen Umuma Mahsus Pasaport Başvurusu/Yeni Pasaport Başvurusu/18 Yaşından Küçükler İçin Pasaport Başvurusu bilgi metinlerini okuyunuz).
Mahcurlar 18 yaşından büyük ise vasinin kendisi veya muvafakatnamesi,

Eski pasaport (İlk defa pasaport alacaklar hariç)

Pasaport cüzdan, harç ve posta bedeli dekontu (Temsilciliklerimizde tahsil edilmektedir).
Öğrenim amaçlı yurtdışına gidenlerin durumunu gösterir belge (Harçlar Kanununun 85/b madddesi çerçevesinde harçsız pasaport başvurusu için),

Bulundukları ülkede kayıtlı öğrenci (okul öncesi, aday çıraklık-çıraklık tanımına karşılık gelen okullar, ilkokul, ortaokul, lise, yükseköğrenim) olduklarını gösterir belge (Harçlar Kanununun 85/h maddesi çerçevesinde harçsız pasaport başvurusu için),
Form dilekçe (Temsilciliklerimizde hazırlanmaktadır).
Dilekçe’nin imza bölümü için;

*12 yaşını dolduranların imza atmaları gerekmektedir. (13 yaşından gün alanlar ve daha büyükler).

*12 yaşından küçüklerin imza atma zorunluluğu yoktur.

*Mahcurlardan imza istenmez.

*Engelli (fiziksel engelli) kişilerin de 12 yaşını doldurmaları halinde imza atmaları gerekmektedir.

*İmza atamama durumlarında “imza atamaz” seçeneği belirtilir.
18 yaşından Küçükler İçin Pasaport Başvurusu

E-pasaportların refakat hanesi bulunmadığından, çocuklar anne veya baba pasaportuna kaydedilememekte, her kişi için ayrı pasaport tanzim edilmektedir. 18 yaşından küçüklere azami 5 yıllık pasaport düzenlenebilmektedir.

Gerekli kimlik ve fotoğraf teşhisinin yapılabilmesi için yaş ayırımı yapılmaksızın 18 yaşından küçük tüm çocukların da başvuru esnasında hazır bulunması gerekmektedir.
12 yaşını doldurmamış çocukların başvuru formları velileri veya vasileri tarafından imzalanmaktadır. 12 yaşını doldurmuş ve daha büyük çocukların başvuru sırasında imzaları alınmaktadır.

Pasaport Kanununun 17. maddesinin (C) bendinin; “Reşit olmayan ve mahcurların yalnız seyahat etmek üzere pasaport alabilmeleri için kanuni mümessillerinin muvafakatlerini havi resmi makamdan tasdikli vesika ibraz eylemeleri lazımdır“ hükmüne istinaden;
1. Pasaport müracaat tarihi itibariyle ergin (reşit) olmayan çocukların anne ve babalarının noterden veya müracaat esnasında memur huzurunda düzenletilebilecekleri usulüne uygun muvafakatın ibrazı gerekmektedir. (18 yaşından önce anne ve baba muvakatıyla veya hakim kararıyla evlenenler Medeni Kanun gereği ergin (reşit) sayılırlar).

2. Pasaport alacak çocuğun anne veya babasından birinin cezaevinde olması durumunda, cezaevinde olan tarafın cezaevinde olduğunu kanıtlayan belgenin ibraz edilmesi halinde, cezaevinde olmayan tarafın muvafakatı yeterlidir.

3. Boşanma durumunda, normal şartlarda ilgili Türk mahkemesi velayeti kime vermişse (tedbir yolu ile geçici olarak verilmişse dahi) onun muvafakatinin alınması gerekir. Ancak, 1961 tarihli Lahey Sözleşmesinin ülkemiz ile arasında yürürlükte bulunduğu Fransa, Almanya, Portekiz, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Lüksemburg ve İspanya makamları tarafından, mutad meskeni o yabancı devlet olan bir Türk çocuğun korunmasına ilişkin alınan ve kamu düzenine açıkça aykırı olduğu değerlendirilmeyen yabancı mahkeme kararı ve tercümesinin onaylı örneklerinin ibraz edilmesi halinde, kararın Türk mahkemelerince tenfiz şartı aranmadan, yabancı mahkeme kararındaki veli veya vasinin muvafakatının alınması yeterliyken; yukarıda belirtilen ülkeler dışındaki ülke mahkemeleri tarafından alınan kararların kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilmemesi ve Türk mahkemelerince tenfiz şartı aranması gerekmektedir.

4. Türk Medeni Kanununa göre evlilik dışı doğan çocukların (anne yabancı olsa dahi) velayeti annede olduğundan, annenin muvafakati yeterlidir.

5. Evlilik dışı doğan çocukların babalık tanıma yoluyla babanın nüfus kütüklerine kaydedildiği durumlarda, çocuğu tanıyan babanın muvafakati aranmaz, annenin muvafakati yeterlidir.

6. Anne 18 yaşından küçük ve evli değilse velayet sahibi babanın veya vasi tayin edilmişse vasinin muvafakati gerekir.

7. İlgili Türk mahkemesi, çocukları (Çocuk Esirgeme Kurumu gibi) koruma altına almış olsa da çocukların velayet sahiplerinin muvafakati aranır.

8. Mahcurlar 18 yaşından büyük ise Türk mahkemelerinden alınan karar ile vasi tayin edilen kişinin vasi kararının ibrazı ve muvafakati gerekir.
Muvafakatnameler noterce tanzim ve tasdik edilir. Ancak pasaport müracaatında, pasaportu vermeye yetkili makamlar önünde hazırlanan belgeler de muvafakatname yerine kullanılabilir.

Muvafakatnameler, sahteliği ya da aksi sabit oluncaya (muvafakatnamelerin düzenlenme tarihinden sonra çocuğun velayet hakkının mahkeme kararı ile annesine, babasına ya da vesayet hakkının başka bir kişiye verilmesi ya da muvafakat verenin bu muvafakatnamenin iptal edilmesi için başvurması gibi durumlarda) kadar geçerli belgelerdir.
 
Pasaport başvurusunda bulunulan çocuk henüz Türk nüfus kütüklerine tescil edilmemişse, öncelikli olarak doğum tescil işleminin yapılması gerekmektedir. (arti49.com)

 224 total views,  1 views today