ATİB kuruluşunun 32. yılını kutladı

Sadece Avrupa Türklerine, hiçbir farklılık gözetmeden hizmet gayesiyle kurulmuş olan ATİB (Avru­pa Türk-İslam Kültür Dernekleri Birliği) 32. Ku­­ruluş Yıldönümü proğramını, Türklerin işgücü olarak Av­­rupa’ya gelişlerinin 58. Yılıyla birleştirerek çok yönlü bir kutlama gerçekleştirdi.
ATİB Genel Merkezi’nde düzenlen etkinliğe, bir ömrü teş­­kilat hayatında geçirmiş olan ilk kuşak ATİB’lilere ön­­ce­lik tanınması dikkat çekti. Kadını ve erkeği, yaşlısı gen­ciy­­le seçkin bir davetli kitlesinin iştirak ettiği “ATİB 32. YIL” proğramının açış konuşmasında ATİB Genel Baş­ka­­nı Durmuş Yıldırım, özellikle ATİB kurucularına ve Kuru­­cu Genel Başkan Musa Serdar Çelebi’ye yaptıkları hiz­­metlerden dolayı minnet ve saygılarını dile getirdi.
Avrupa’ya Türk işgücü göçünün de 58.yıldönümü do­la­­­yısıyla, Avrupa Türklerinin mevcut durumuyla ilgili ge­­nel bir değerlendirme yapan Yıldırım, özellikle genç nesil Av­­rupalı Türklerinde başgösteren Türkçesizleşme süre­ci­nin neticesi olarak kültürel yozlaşmaya dikkat çekti. Ar­­tarak devam eden cami saldırıları ve yabancı düşman­­lı­ğının endişe verici bir boyuta ulaştığını ifade eden ATİB Ge­­nel Başkanı Yıldırım, devletin yetkili birimlerini daha du­­­yarlı olmaya çağırdı.
ATİB’in bir gönül hareketi olduğunun altını çizen Ge­nel Başkan Durmuş Yıldırım şöyle dedi: “Gerçek bir sivil kit­­le kuruluşu olan ATİB, bir taraftan mensubu oldu­ğu­­muz milli-manevi değerleri kendi bünyemizde ya­­şa­ma­­ya ve yaşatmaya gayret ederken, diğer taraftan da bir­­likte yaşadığımız topluma uyum sağlamayı ve göç et­tiğimiz ülkelerin sosyal hayatı, hukuki düzenine son de­­rece saygılı olmayı kenimize şiar edinmiş bir toplulu­ğuz.”
ATİB Genel Sekreteri Nurdoğan Aktaş’ın, görüntülü o­­larak faaliyetlerden özet bir sunumu ve konuşmasından sonra ATİB Eski Genel Başkanlarından Selahattin Say­­gın bir selamlama konuşması yaptı. ATİB Genel Baş­kan Başdanışmanı Mahmut Aşkar, emektar ATİB’lileri tem­silen Mehmet Akbul, Gazenfer Avvuran, Hidayet Ka­­ya­­alp, Kerim Parlakçı, İbrahim Tüfekçi, İzzet Çiftçi ve Ha­­lil İbrahim Memili ile yuvarlak masa söyleşisi ger­­çekleştirdi. Daha sonra Türk Halk Müziği Sanatçısı Ah­met Baydaroğlu saz santaçısı Mustafa Turgut’un eş­­liğinde birbirinden güzel türküler seslendirdi. Ozan Yu­suf Polatoğlu sahne aldıdığında bizi anlatan türküleri ve sa­­lonu ayağa kaldıran kendi bestesi marşlarıyla dinle­yen­­leri coşturdu.

ATİB Genel Baş­ka­­nı Durmuş Yıldırım
Ozan Yusuf Polatoğlu

 462 total views,  2 views today