Almanya’da yerel yöneticiler daha etkin bir mücadeleden yana

Ahlen Belediye Başkanı Dr. Berger, salgınla daha etkin mücadele ve savaşmak için hızlı kararlar talep etti.

Korona salgınıyla mü­ca­­­dele yerel yönetici­le­ri de yeni a­ra­­yışlara yöneltiyor.
Binlerce Türk kökenlinin yaşadığı Almanya’nın eski madenci kenti Ahlen’de, hem politikacılar hem de Ahlen hal­­kı korona virüs salgınına kar­­­şı daha sert önlemler a­­­lın­ması çağrısında bulundular.
Belediye Başkanı Dr. Alex­an­­der Berger, “Halkın artık sabrı tükendi” diyerek “Berlin’deki federal hükümetten müm­kün olan en kısa süre­de bağlayıcı düzenlemeler, ka­­­rarlar, alkış beklenmeme­si ge­reken net önlemler ve da­­ha çok doz aşı talep ediyoruz. Bunlara şiddetle ihtiyaç var. Sadece bunlar topluma “ö­lümcül bir virüsle bo­ğuş­tu­ğu­muzu” hatırlatabilir.” de­di.

“MEMURLAR EVLERDE ÇALIŞMALI!”
Ahlen Belediyesi tedbirleri artırmak, pandemi ile müca­de­­­leyi daha sıkı biçimde ele al­mak istiyor.
Örneğin mevcut tedbir­le­rin artırılması, zorlayıcı ku­ral­­ların hayata geçirilmesi, ev­le­rin çalışma ofisine çev­ril­mesi isteniyor. Büroda ya­pı­­­lan her hizmetin geçici o­la­rak ev ofisinde de gerçek­leş­tirilebileceğini söyleyen Baş­kan Dr. Berger, salgının, vaka ve ölüm sa­yılarının art­ma­ması için şirketlere, ku­rum­lara ve yetkililere bu ko­nuda Ahlen Belediyesini örnek almalarını tavsiye etti
Dr. Berger, Ahlen Asayiş Da­iresi’nin de koro­na ve ka­ran­tina kurallarının ih­lal e­dil­mesini önlemek için kont­rollerine aralıksız olarak de­vam ettiğini ifade etti.

 129 total views,  2 views today